Algemene voorwaarden

1. Stevens Advocatuur is in het handelsregister is ingeschreven onder KVK-nummer 56480628, statutair gevestigd in Utrecht, maar de werkzaamheden worden verricht vanuit het kantoor in Zeist. Stevens Advocatuur handelt tevens onder de naam Work Legal. Het BTW-identificatienummer is 001984374B56.

2. Alle opdrachten worden aangenomen en uitgevoerd door Work Legal. Artikelen 7: 404 en 7: 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten. Alle opdrachtgevers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de opdracht.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden. Work Legal werkt alleen met andere algemene voorwaarden wanneer dat schriftelijk is vastgelegd. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overige personen die voor Work Legal werkzaam zijn of waren, inclusief hun rechtsopvolgers.

4. U betaalt voor de werkzaamheden een honorarium, verschotten en omzetbelasting. De vergoeding is gebaseerd op het overeengekomen uurtarief – en bij gebrek aan een afspraak hierover een redelijk uurtarief – en de aan de opdracht bestede tijd. Work Legal heeft het recht om de uurtarieven jaarlijks aan te passen. Verschotten bestaan uit griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels uit openbare registers, reiskosten, e.d.

5. Declaraties moeten binnen veertien dagen na factuurdatum zijn betaald. Wanneer het bedrag niet op tijd is ontvangen, bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat u een beroep op opschorting of verrekening kunt doen. Work Legal is dan gerechtigd om buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Work Legal kan dan ook de opdracht onmiddellijk en eenzijdig opschorten of beëindigen. Dit leidt nooit tot schadeplichtigheid.

6. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen personen worden ingeschakeld die niet verbonden zijn aan Work Legal. Work Legal is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze personen, behalve bij opzet of grove nalatigheid van deze personen en/of als de verzekering van deze personen een uitkering doet, maar niet voor meer dan het bedrag dat wordt uitgekeerd. U vrijwaart Work Legal en de ingeschakelde (hulp)personen voor schade van anderen. U geeft Work Legal toestemming om namens u in te stemmen met een beperking van de aansprakelijkheid van deze personen.

7. Het kan natuurlijk gebeuren dat een beroepsfout wordt gemaakt en u hierdoor schade lijdt. U heeft dan één jaar de gelegenheid om dit schriftelijk te melden, te rekenen vanaf het moment dat u bekend bent of redelijkerwijze kon zijn met de beroepsfout. Uw aanspraak op schadevergoeding vervalt, wanneer u langer dan één jaar wacht. Twee jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op schadevergoeding.

8. Work Legal heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten zoals voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid voor alle werkzaamheden is beperkt tot de dekking waarvoor een verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eigen risico. Wanneer deze verzekering niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief verschotten en omzetbelasting, dat voor de werkzaamheden in het kalenderjaar is ontvangen. De maximale aansprakelijkheid bedraagt in dat geval maximaal € 10.000,- (zegge: tienduizend euro). De voorwaarden van deze verzekering worden op verzoek toegezonden.

9. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) verplicht Work Legal om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-NL). Work Legal mag u niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. U gaat hiermee akkoord. De wet en regelgeving verplicht Work Legal ook om de opdrachtgever en de eventueel uiteindelijk belanghebbende te identificeren.

10. Uw persoonsgegevens worden in een bestand opgenomen. Dit bestand gebruikt Work Legal voor de uitvoering van de werkzaamheden en marketingdoeleinden. Wanneer u dit niet wilt, worden de gegevens uit het bestand verwijderd.

11. Het Nederlandse recht is van toepassing op onze rechtsverhouding.

12. Work Legal beschikt niet over een derdengeldrekening. Betalingen die zijn bestemd voor derden (clienten en andere partijen), dienen rechtstreeks te worden voldaan en betaling kan niet plaatsvinden via de bankrekening van Work Legal. 

13. In geval van (langdurige) afwezigheid van Work Legal treedt als waarnemer op mevrouw mr. S.B. Bijkerk, advocaat bij BIJ Advocaten te IJsselstein (www.bijadvocaten.nl). 

14. Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de behandeling van uw opdracht. In dat geval praten we hierover en proberen samen een oplossing te vinden. Work Legal heeft een regeling voor het geval u een klacht heeft. Deze kantoorklachtenregeling kunt u vinden op work-legal.nl/klachtenregeling. Aan deze regeling zijn geen kosten verbonden. Alleen de rechter van de rechtbank Midden-Nederland is bevoegd om te oordelen over geschillen, tenzij Work Legal kiest voor de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtgever. Partijen kunnen ook afspreken om hun geschil met mediation op te lossen.

15. Work Legal bewaart de stukken in het dossier zeven jaren (digitale opslag). Deze bewaarperiode start op de dag volgend op die waarop de werkzaamheden zijn beëindigd. Na deze periode mag Work Legal deze stukken vernietigen.

Work Legal

Work Legal is gespecialiseerd in collectief en individueel arbeidsrecht. 

Work Legal brengt zaken tot een goed einde, met of zonder procedure voor de rechtbank.

Adres en contact

Huis ter Heideweg 24A, 3705 LZ Zeist
+ 31(0)6 40 96 33 41

KVK-nummer:  56480628
Bank: ABN AMRO NL 85 ABNA 0405 8760 33